Pages

اقرأ باسم ربك الذي خلق

Nov 16, 2015

Sahih Al Bukhari

Sahih al Bukhari hadith ka majmua hai jise Imam Muhammad al-Bukhari (d. 256 AH/870 AD) ne compile kiya tha. Agar Quran ke baad kisi kitab ka darja aata hai to wo hai Imam Bukhari ki saheeha ka jise imam Bukhari ne riwayat kiya hai. Imam Bukhari ek bade Imam, ulema, Ameer hai unke jo hadith par eeman rakhte hai, Abu ‘Abd-Allaah Muhammad ibn Ismaa’eel ibn Ibraaheem al-Bukhaari. Inki wiladat Bukhaara me hui thi 194 AH me, aur wo yateem hi bade hue. Inhone bachpan me hi apni roshni kho di thi fir Allah ne inko roshni ata kari. Wo bachpan se hi hadith yaad karne lage the aur wo gani the isme, Allah inpar apni rahmat kare. Sahih al Bukhari me takreeban 7500 hadith hai (with repetitions) aur 97 kitabe hai. More Information ..


[An effort of Iqrakitab.com]
────────────

1. Kitab al Wahee:                      1 - 7


2. Kitab al Eeman :                    8   to   58


3. Kitab al Ilm :                         59 to 134

 

4. Kitab al Wuzu :                   134 to 247   


5. Kitab al Ghusl :                       248-293


6. Kitab al Haiz :                         294  to  333


7. Kitab al Tayammum :          334  to  348


8. Kitab al Salaat :                    349  to  520


11. Kitab-Ul-Jumu’ah :             876 to 941


12. Kitab Salaat al Khauf :        942 to 947


13. Kitab al Eidain :                    948 to 989


14. Kitab Al Witr :                      990 to 1004


15. Kitab al-Istisqa’ :               1005 to 1039


23. Kitabul Janaiz :                   1237 to 1394


24. Kitab al Zakat :                   1395 to 1512


30. Kitabul Saum :                     1891 to 2007


35. Kitab as Salam :                   2239 to 2256


36. Kitab-Us-Shu’fa :                 2257 to 2259


37. Kitab-Ul-Ijara'at :                2260 to 2286


38. Kitab-Al-Hawaala :             2287 to 2289


39. Kitab-Al-Kafalah :               2290 to 2298


41. Kitab ul Harse Wal Muzara’a :      2320 to 2350


42. Kitab ul Musaqat :     2351 to 2384   

                

43. Kitab Fee Al Istiqraad :      2385 to 2409


50. Kitab al Makatib :                2560 to 2565


57. Kitab Farz al Khamus :      3091 to 3155

.