Pages

اقرأ باسم ربك الذي خلق

KITAAB-UL-JUMU’AH


Baab: 1- Jumu’e Ki Farziyat Ka Bayaan

Irshaade Baari Ta’ala hai: “Jab Jumu’e ke din Namaz ke liye aazaan di jaye to Allah ke zikr ki taraf dauro aur kharid-o-farokht chhor do”. (Surah Jumu’ah: Aayat-9)

[876] Hazrat Abu Hurairah Radiallahu Anhu se riwayat hai, unhone RasoolAllah ﷺ ko ye farmate huye suna: “Hum baad me aaye hain lekin qayamat ke din sabse aage honge. Sirf itni baat hai ke pahle logo ko hamse qabl kitaab di gayi, phir yahi jumu’ah ka din unke liye bhi muqarrar tha magar wo iske mutalliq ikhtelafat ka shikar ho gaye lekin hame Allah Ta’ala ne iski hidayat kar di, is bena par sab log hamare pichhe ho gaye. Yahud kal (Hafta) ke din aur isaayi parso (Itwaar) ke din (ibaadat karenge)”.
 

Baab: 2- Jumu’e Ke Din Ghusl Ki Fazilat, Nez Kya Bachchon Aur Aurton Par Namaz-e-Jumu’ah Me Haazir Hona Jaroori Hai?

[877] Hazrat Ibne Umar Radiallahu Anhu se riwayat hai ke RasoolAllah ﷺ ne farmaya: “Jab tum me se koi Namaz-e-Jumu’ah ke liye aaye to usey chahiye ke ghusl kare”.

[878] Hazrat Ibne Umar Radiallahu Anhu se marwi hai ke ek dafa Hazrat Umar Radiallahu Anhu Jumu’ah ke din khade ho kar khutba de rahe the ke achanak Nabi ﷺ ke sahaba kiram aur muhajirin awwalin me se ek sahab aaye Hazrat Umar Radiallahu Anhu ne aawaz di ke ye kaun sa aane ka waqt hai? Unhone jawaab diya ke main ek jarurat ki wajah se masroof ho gaya. Abhi apne ghar waapas nahi ja saka tha ke aazan ki aawaz sun li to sirf wuzu kar saka hoon. Hazrat Umar Radiallahu Anhu ne farmaya: (Ek let aaye ho aur phir) sirf wuzu kar ke aaye ho? Haalaan ke aap ko maaloom hai ke RasoolAllah ﷺ ghusl ka hukm dete the.

[879] Hazrat Abu Saeed Khudri Radiallahu Anhu se riwayat hai, RasoolAllah ﷺ ne farmaya: “Har baalig par jumu’e ke din ghusl karna waajib hai.”
 

Baab: 3- Jumu’e Ke Din Khushboo Lagana

[880] Hazrat Abu Saeed Khudri Radiallahu Anhu se riwayat hai, unhone farmaya: “Main RasoolAllah ﷺ ke us farman par gawah hoon ke “Jumu’ah ke din har baalig aadmi par ghusl karna waajib hai aur ye ke wo miswak kare aur agar khushboo mayassar ho to usey bhi iste’maal me laye.”
 

Baab: 4- Jumu’e Ki Fazilat Ka Bayaan

[881] Hazrat Abu Hurairah Radiallahu Anhu se riwayat hai ke RasoolAllah ﷺ ne farmaya: “Jo shakhs Jumu’ah ke din ghusl-e-janabat ki tarah (ehtemaam) se ghusl kare, phir Namaz ke liye jaye to goya usne ek oont ki qurbani di. Jo shakhs dusri ghadi me jaye to goya usne gaay ki qurbani ki. Aur jo shakhs teesri ghadi me jaaye to goya usne singdaar mendha bataur-e-qurbani pesh kiya. Jo chauthi ghadi me jaaye to goya usne ek murgi ka sadqa kiya. Aur jo paanchwi ghadi me jaaye to usne goya ek anda Allah ki raah me sadqa kiya. Phir jab imaam khutbe ke liye aa jata hai to farishte khutba sunne ke liye masjid me haazir ho jaate hain.”
 

Baab: 5- Bila Unwan

[882] Hazrat Abu Hurairah Radiallahu Anhu se riwayat hai ke ek martaba Hazrat Umar Radiallahu Anhu jumu’ah ke din khutba de rahe the ke us dauran me ek shakhs haazir hua. Hazrat Umar Radiallahu Anhu ne farmaya: Tum log Namaz ke liye aane me der kyun karte ho? Us shakhs ne kaha ke aazan ki aawaz sunte hi maine wuzu kiya (aur chala aaya). Hazrat Umar Radiallahu Anhu ne kaha: Kya tumne Nabi ﷺ ko ye farmate huye nahi suna: “Jab tumme se koi Namaz-e-Jumu’ah ke liye rawana ho to ghusl kare.”
 

Baab: 6- Jumu’e Ke Liye Baalon ko Tel Lagana

[883] Hazrat Salman Farsi Radiallahu Anhu se riwayat hai, unhone kaha ke Nabi ﷺ ne farmaya: “Jo shakhs Jumu’ah ke din ghusl kare aur jis qadr mumkin ho safayi kar ke tel lagaye ya apne ghar ki khushboo laga kar Namaz-e-Jumu’ah ke liye nikle aur do aadmiyon ke darmiyan tafreek na kare (jo Masjid me baithe ho) phir jitni Namaz uski qismat me ho adaa kare aur jab imaam khutba dene lage to khamosh rahe, aise shakhs ke wo gunah jo is jumu’ah se doosre jumu’ah ke darmiyan huye ho sab bakhsh diye jayenge.”

[884] Hazrat Taaoos se riwayat hai, unhone kaha: Maine Hazrat Ibne Abbas Radiallahu Anhu se daryaft kiya ke log kahte hain Nabi ﷺ ne farmaya hai: “Jumu’e ke din ghusl karo aur apne saro ko dhowo agar che tum janbi na ho, phir khushboo istemaal karo.” Hazrat Ibne Abbas Radiallahu Anhu ne jawaab diya ke ghusl ka hukm to sahih hai lekin khushboo ke mutalliq mujhe ilm nahi hai.

[885] Hazrat Ibne Abbas Radiallahu Anhu se riwayat hai, unhone jab Nabi ﷺ farman jumu’ah ke din ghusl se mutalliq bayan kiya to raawi-e-hadees Hazrat Taaoos ne daryaft kiya ke uske ghar me tel ya khushboo ho to usey bhi istemaal kare? Unhone jawaab diya ke main nahi jaanta.
 

Baab: 7- Jumu’e Ke Liye Hasb-e-Taufeeq Behtareen Libaas Pahne

[886] Hazrat Ibne Umar Radiallahu Anhu se riwayat hai ke Hazrat Umar Radiallahu Anhu ne masjid ke darwaze ke pass ek reshmi joda farokht hote dekha to arz kiya: Allah ke Rasool! Agar aap isey kharid lein to achha hai taake jumu’ah aur safeeron ki aamad ke waqt isey jeb-e-tan farma liya karein? Is par RasoolAllah ﷺ ne farmaya: “isey to wo shakhs pahnega jiska aakhirat me koi hissa na ho.” Iske baad kahin se RasoolAllah ﷺ ke paas is qism ke reshmi jode aa gaye. Unme se Aapne ek joda Umar Radiallahu Anhu ko bhi diya. Hazrat Umar Radiallahu Anhu ne arz kiya: Allah ke Rasool! Aapne mujhe ye joda inayat farmaya hai, halanke Aap khud hi hala ata rad ke mutalliq kuchh farma chuke hain? RasoolAllah ﷺ ne farmaya : “Maine tumhe ye isliye nahi diya ke isey khud pahno.” Chunanche Hazrat Umar Radiallahu Anhu ne wo joda apne mushrik bhai ko pahuncha diya jo makkah mukarrama me rihaish pajeer tha.
 

Baab: 8- Jumu’e Ke Din Miswak Karna

Hazrat Abu Saeed Khudri Radiallahu Anhu Nabi ﷺ se bayan karte hain ke aap (Namaz-e-Jumu’ah ke din) miswak karte.

[887] Hazrat Abu Hurairah Radiallahu Anhu se riwayat hai, Unhone kaha ke RasoolAllah ﷺ ne farmaya: “Agar main apni ummat ya logo par giran na samajhta to unhe har Namaz ke liye miswak karne ka hukm jarur deta.”

[888] Hazrat Anas Radiallahu Anhu se riwayat hai, Unhone kaha: RasoolAllah ﷺ ne farmaya: “Main tumhe miswak karne ke mutalliq bahut talqeen kar chuka hoon.”

[889] Hazrat Huzaifah Radiallahu Anhu se riwayat hai, Unhone kaha ke Nabi ﷺ jab raat ko uthte to apne munh miswak se khoob saaf karte.
Baab: 9-Kisi Doosre Ki Miswak Istemaal Karna

[890] Hazrat Aaisha Radiallahu Anha se riwayat hai, Unhone farmaya ke ek martaba Hazrat Abdur-Rahman bin Abi Bakr Radiallahu Anhu aaye aur unke paas miswak thi jise wo istemaal kar rahe the. RasoolAllah ﷺ ne uski taraf dekha to maine unse kaha: Aye Abdur-Rahman! Ye miswak mujhe de do. Unhone miswak mujhe de di. Maine usey (daanto se) toda, phir usey chaba kar RasoolAllah ﷺ ko de di. Aapne usse daant saaf kiye jab ke Aap us waqt mere sine se tek lagaye huye the.
Baab: 10- Jumu’e Ke Din Namaz-e-Fazr Mein Kaun Si Surat Padhi Jaye

[891] Hazrat Abu Hurairah Radiallahu Anhu se riwayat hai, Unhone kaha ke Nabi ﷺ jumu’ah ke din Namaz-e-Fazr me “Alif Laam Meem. Tanjeel” (Surah As-Sajdah) aur “Hal ataa a’lal insaan” (Surah Al-Insaan) padha karte the.
 

Baab: 11- Dehaaton Aur Shahron Mein Jumu’ah Padhna

[892] Hazrat Ibn-e-Abbas Radiallahu Anhu se riwayat hai, Unhone farmaya ke RasoolAllah ﷺ ki Masjid ke baad pahla jumu’ah Banu Abdul Qais ki Masjid me shuru hua jo mulk-e-Bahreen ke jawasa mukaam me thi.

[893] Hazrat Ibn-e-Umar Radiallahu Anhu se riwayat hai, Unhone kaha ke Maine RasoolAllah ﷺ ko ye farmate huye suna: “Tum me se har shakhs nigraan hai.” Raawi-e-Hadees Hazrat Lais ne is hadees ko kuchh izafe ke saath bayan kiya hai: (mere shaikh) Yunus ne kaha ke main un dino waadi-al-qura me Ibn-e-Shahab Jahri ke saath tha jab Rujaiq bin Hakeem ne Imam Ibn-e-Shahab ko likh bheja ke yahan jumu’ah qayam karne ke mutalliq aapki kya raay hai? Rujaiq un dino (Hazrat Umar bin Abdul Aziz Raheemullah ki taraf se) eela ke governor the aur uske aitraaf me ek jameen ke farm me kaasht kaari karate the, wahan habshiyon aur doosre logo ki ek jamaat aabaad thi. Andareen haalaat Imam Ibn-e-Shahab ne jawab likha ke wahan iqamat-e-Jumu’ah ka ehtemaam karein. Yunus kahte hain ke main unka jawaab sun raha tha, unhone Hazrat Umar Radiallahu Anhu ki ye hadees bayan ki ke RasoolAllah ﷺ ne farmaya: “Tum meinse har ek nigraan hai aur ussey apni riy’yat ke mutaaliq baaj purs hogi. Mard apne ghar ka nigraan hai aur ussey apne ahle khana ke mutalliq sawal hoga. Aurat apne shauhar ke ghar ki nigraan hai aur ussey uski riy’yat ke mutalliq puchha jayega. Khaadim apne aaqa ke maal ka nigraan hai aur ussey uski riy’yat ke mutalliq puchha jayega.” Raawi kahta hai ke mere gumaan ke mutabiq Aapne ye bhi kaha: “Insaan apne baap ke maal ka nigraan hai aur ussey uske mutaaliq baaj purs hogi, tum mein se har shakhs nigraan hai aur har ek se uski riyaya ke mutalliq sawal hoga.”
 

Baab: 12- Kya Un Aurton Aur Bachchon Wagairah Ke Liye Ghusl-e-Jumu’ah Jaruri Hai Jinhe Jumu’e Ke Liye Aana Jaruri Nahi?

Hazrat Ibn-e-Umar Radiallahu Anhu bayan karte hain ke ghusl un logo ke liye jaruri hai jin par jumu’ah adaa karna waajib hai.

[894] Hazrat Abdullah bin Umar Radiallahu Anhu se riwayat hai, unhone kaha: Maine RasoolAllah ﷺ ko ye farmate huye suna: “Tum mein se jo shakhs jumu’ah ki Namaz ke liye aaye to wo ghusl kare.”

[895] Hazrat Abu Sayeed Khudri Radiallahu Anhu se riwayat hai ke RasoolAllah ﷺ ne farmaya: “Jumu’ah ke din ghusl karna har baalig mard ke liye jaruri hai.”

[896] Hazrat Abu Hurairah Radiallahu Anhu se riwayat hai, unhone kaha ke RasoolAllah ﷺ ne farmaya: “Hum baad me aaye hain lekin qayamat ke din sabse aage honge, farq sirf is qadr hai ke unhe hamse pahle kitaab di gayi aur hamein baad mein mili, chunanche jumu’ah ka ye din jiske mutalliq ahle kitaab ne ikhtelaaf kiya lekin Allah Ta’ala ne hamein iski rahnumayi kar di, isliye kal ka din yahud ke liye aur parson ka din nasara ke liye hai.” Phir thodi der khamosh rahe.

[897] Uske baad RasoolAllah ﷺ ne farmaya: “Har Musalman ke liye jaruri hai ke wo saat din me ek din ghusl kare, jisme apne sar aur jism ko dhoye.”

[898] Hazrat Abu Hurairah Radiallahu Anhu se riwayat hai, unhone kaha ke Nabi ﷺ ne farmaya: “Allah Ta’ala ka har Musalman par ye haq hai ke wo har saar din me ek din jarur ghusl kare.”
 

Baab: 13- Bila Unwan

[899] Hazrat Umar Radiallahu Anhu se riwayat hai, wo Nabi ﷺ se bayan karte hain ke Aapne farmaya: “Raat ke waqt aurton ko Masjid me jane ki ijazat de do.”

[900] Hazrat Ibn-e-Umar Radiallahu Anhu hi se riwayat hai, unhone farmaya ke Sayyadna Umar Radiallahu Anhu ki jauza muhtarma fazr aur ishaa ki Namaz adaa karne ke liye Masjid mein jaati aur jamaat me shareek hoti thi. Unse kaha gaya ke tum baahar kyun nikalti ho jabke tumhein maaloom hai ke Sayyadna Umar Radiallahu Anhu ko ye naagawaar gujarta hai aur unhein is par ghairat aati hai? Jauza muhtarma ne jawaab diya ke wo mujhe rokte kyon nahi hain, unke liye kya rukawat hai? Unhone kaha ke RasoolAllah ﷺ ka ye farman ba-as rukawat hai: “Allah ke bandiyon ko Allah ki Masjidon se mat roko.”
 

Baab: 14- Agar Baarish Ho Rahi Ho To Jumu’e Mein Haaziri Jaruri Nahi

[901] Hazrat Abdullah bin Haaris jo Muhammad bin Seereen ke chachajaad hain, se riwayat hai ke Hazrat Abdullah bin Abbas Radiallahu Anhu ne baarish ke waqt apne mo’azzin se kaha ke Ash-hadu an-na Muhammadan RasoolAllah ke baad Hayya alas-salaah mat kahna balke uske bajaye Sallu fee boyutikum kahna, yaani apne gharon mein Namaz padh lo. Logo ne iss par ta’ajub kiya to unhone farmaya ke aisa iss shakhsiyat ne kiya tha jo mujh se kahin behtar thi. Namaz-e-Jumu’ah agar che farz hai lekin mujhe ye pasand nahi ke tumhein (tangi me mubtila karte huye) iss haalat me ghar se nikaalu ke tum keechad aur fislan me fisalte raho.
 

Baab: 15-  Kis Par Jumu’ah Waajib Hai?

Irshaad-e-Baari Ta’ala: “Jab Jumu’e Ke Din Namaz Ke Liye Aazaan Di Jaye To Allah Ki Zikr Ki Taraf Chale Aao”

Ata’a bin Abi Ribaah ne kaha ke jab tum kisi basti me ho jahan jumu’ah ki Namaz hoti ho aur jumu’ah ke din Namaz ke liye aazaan di jaye to tum par Nama-e-jumu’ah ke liye haazir hona jaruri hai, khawah tum aazaan suno ya na suno. Hazrat Anas bin Maalik Radiallahu Anhu apne qasr (Mahal) me rahte the jo ke zaawiya me basrah se chhe (6) meel ke faasle par tha, aap kabhi wahan jumu’ah padhte aur kabhi na padhte the. (Balke basrah ki jaama’a Masjid me jumu’e ke liye tashreef le jaate the.)

[902] Nabi ﷺ ki zauja mohtarma Hazrat Aa’isha Radiallahu Anha se riwayat hai, unhone farmaya ke log apne gharon aur Madina ke balayi ilaakon se Namaz-e-jumu’ah padhne ke liye baari baari aate the. Chunki wo gard-o-gubaar me chal kar aate, isliye unke badan se gubaar aur pasine ki wajah se badboo aane lagti, chunanche unmein se ek aadmi RasoolAllah ﷺ ke paas aaya jabki Aap us waqt mere ghar mein the, tab Nabi ﷺ ne farmaya: “Kaash ke tumlog is mubarak din mein naha dho liya karo.”
 

Baab: 16- Jab Sooraj Dhal Jaye To Jumu’e Ka Waqt Shuru Ho Jata Hai

Hazrat Umar, Hazrat Ali, Hazrat Nomaan bin Basheer aur Hazrat Umroo bin Harees Radiallahu Anhuma se isi tarah bayan kiya jata hai.

[903] Hazrat Aa’isha Radiallahu Anha se riwayat hai, unhone farmaya ke log apna kaam kaaz khud kiya karte the aur jab jumu’ah ke liye aate to usi haalat mein chale aate. Andarin haalaat unse kaha gaya ke kaash tumne ghusl kar liya hota.

[904] Hazrat Anas bin Maalik Radiallahu Anhu se riwayat hai ke Nabi ﷺ sooraj dhalte hi Namaz-e-jumu’ah adaa kar lete the.

[905] Hazrat Anas bin Maalik Radiallahu Anhu se riwayat hai, unhone farmaya ke hamlog jumu’ah ke din subah sawere nikalte aur jumu’ah se faragat ke baad qilaulah karte the.
 

Baab: 17- Jab Jumu’e Ke Din Garmi Jayada Ho?

[906] Hazrat Anas bin Maalik Radiallahu Anhu se riwayat hai, unhone farmaya: Jab sardi jayada hoti to Nabi ﷺ Namaz jaldi padh lete aur jab garmi jayada hoti to aap kuchh thandak hone par Namaz padhte the. Issey murad Namaz-e-jumu’ah hai.
 

Baab: 18- Jumu’e Ke Liye Rawaangi Ka Bayaan

Irshhad-e-Baari Ta’ala hai: “Jab jumu’ah ki aazaan di jaye to Allah ke zikr ki taraf daur paro.”

[907] Hazrat Abaya bin Rafa’ah se riwayat hai, unhone kaha ke main Namaz-e-jumu’ah ke liye ja raha tha ke mujhe peechhe se Hazrat Abu Abs (Abdur Rahman bin Jabr) Radiallahu Anhu aa kar mile, unhone farmaya ke maine RasoolAllah ﷺ ko ye farmate huye suna: “Jis shakhs ke qadam Allah ke raaste mein gubaar aalood ho gaye Allah Ta’ala usey jahannum par haraam kar dega.”

[908] Hazrat Abu Hurairah Radiallahu Anhu se riwayat hai, unhone kaha ke maine RasoolAllah ﷺ ko ye farmate huye suna: “Jab Namaz ke liye iqaamat kahi jaye to Namaz ke liye daurte huye mat aao balke itminaan aur sukoon se chalte huye aao. Waqar-o-tamaaniyat tum par laajim hai. Namaz ka jo hissa tumhe mil jaye usey padho aur jo na mile usey pura kar lo.”

[909] Hazrat Abu Qatadah Radiallahu Anhu se riwayat hai, wo Nabi ﷺ se bayan karte hain ke Aapne farmaya: “Jab tak mujhe dekh na lo Namaz ke liye khare na hua karo aur tum itmeenaan-o-sukoon ko khud par laajim kar lo.”
Baab: 19- Jumu’e Ke Din Do Aadmiyon Ke Darmiyan Judayi Na Kare

[910] Hazrat Salman Farsi Radiallahu Anhu se riwayat hai, Unhone kaha ke RasoolAllah ﷺ ne farmaya: “Jo shakhs jumu’ah ke din ghusl kare aur jis qadr mumkin ho safayi karke tel lagaye ya khushboo istemaal kare, phir Namaz-e-jumu’ah ke liye aaye aur do aadmiyon ke darmiyan tafreeq na kare, phir jitni Namaz uski qismat me ho adaa kare aur jab imaam khutba dene lage to khamosh rahe to uske wo gunah jo is jumu’ah se sabqah jumu’ah ke darmiyaan huye ho sab maaf kar diye jayenge.”
Baab: 20- Jumu’e Ke Din Apne Bhai Ko Utha Kar Khud Uski Jagah Baithne Ki Muman’at

[911] Hazrat Ibne Umar Radiallahu Anhu se riwayat hai, Unhone kaha: Nabi ﷺ ne mana’a farmaya hai ke koi shakhs apne bhai ko uski jagah se utha kar khud wahan baith jaye. Raawi kahta hai ke maine Hazrat Naaf’e se daryaft kiya ke ye hukm imtenayi jumu’ah ke liye khaas hai? Unhone kaha: jumu’ah aur ghair jumu’ah dono ke liye yahi hukm hai.
 

Baab: 21- Jumu’e Ke Din Aazaan Dene Ka Bayaan

[912] Hazrat Saa’eb bin Yazeed Radiallahu Anhu se riwayat hai, Unhone farmaya ke Nabi ﷺ, Hazrat Abu Bakr aur Hazrat Umar Radiallahu Anhuma ke jamane mein jumu’e ke din pahli aazaan uss waqt hoti thi jab imaam mimbar par baith jata tha lekin Hazrat Usman Radiallahu Anhu ke daur mein jab log jayada ho gaye to aapne muqam-e-jura’a par teesri aazaan ka izafa farma diya.
Abu Abdullah (Imam Bukhari R.H) kahte hain ke jura’a Madina ke bazar mein waaq’e ek jagah ka naam hai.
Faayda: “Teesri aazaan ka izafa” yahan teesri iqamat ke aitbaar se hai. Yaani do aazaanein aur iqamat.
 

Baab: 22- Jumu’e Ke Din Ek Hi Mo’azzin Ho

[913] Hazrat Saa’eb bin Yazeed Radiallahu Anhu se riwayat hai ke jab ahle madina ki aabaadi jayada ho gayi to us waqt jumu’ah ke din teesri aazaan ka ehtemaam karne wale Hazrat Usman Radiallahu Anhu the. Aur Nabi ﷺ ka to ek hi mo’azzin tha. Aur jumu’ah ke din uss waqt aazaan di jati thi jab imam mimbar par baith jata tha.
 

Baab: 23- Imam Bhi Jab Mimbar Par Baitha Aazaan Sune To Uska Jawab De

[914] Hazrat Mua’awiya bin Abi Sufyaan Radiallahu Anhu se riwayat hai ke wo jumu’ah ke din mimbar par tashreef farma the to mo’azzin ne aazaan di. Jab usne Allahu Akbar, Allahu Akbar kaha to Hazrat Mua’awiya R.A ne Allahu Akbar, Allahu Akbar kaha: Jab usne Ash-hadu anla ilaha il-lallah kaha to Hazrat Mua’awiya R.A ne kaha: Main bhi ye gawahi deta hoon. Phir usne Ash-hadu an-na Muhammadan RasoolAllah kaha to Hazrat mua’awiya R.A ne kaha: Main bhi yahi gawahi deta hoon. Phir aazaan khatm ho gayi to Hazrat Mua’awiya R.A ne kaha: Aye logo! Maine RasoolAllah ﷺ se isi muqaam par suna ke jab mo’azzin ne aazaan di to Aap bhi wahi farmate the jo tumne mujhe kahte huye suna hai.
 

Baab: 24- Aazaan Ke Waqt (Khateeb Ka) Mimbar Par Baithna

[915] Hazrat Saa’eb bin Yazeed Radiallahu Anhu se riwayat hai ke jumu’ah ke din aazaan saani ka hukm Hazrat Usman Radiallahu Anhu ne diya jab ki ahle Masjid ki ta’adad jyada ho gayi. Aur jumu’ah ke din aazaan us waqt hoti thi jab imam (mimbar par) baith jata tha.
 

Baab: 25- Khutbe Ke Waqt Aazaan Kahna

[916] Hazrat Saa’eb bin Yazeed Radiallahu Anhu se riwayat hai, farmate hain ke jumu’ah ke din aazaan ka aagaaj us waqt hota tha jab imam jumu’ah ke din (Khutbe ke liye) mimbar par baith jata. RasoolAllah ﷺ, Hazrat Abu Bakr Siddiq aur Hazrat Umar Radiallahu Anhuma ke jamane tak yahi ma’amool raha. Phir jab Hazrat Usman Radiallahu Anhu ki khilaafat ka daur aaya aur log bahut jyada ho gaye to Hazrat Usman Radiallahu Anhu ne jumu’ah ke din teesri aazaan ka hukm diya. Ye aazaan muqame “jura’a” par di gayi, baad mein yahi dastoor qaayam raha.
 

Baab: 26- Mimbar Par Khutba Dena

Hazrat Anas Radiallahu Anhu ne farmaya ke Nabi ﷺ ne mimbar par khutba diya. 

[917] Hazrat Abu Haazim bin Deenar se riwayat hai ke kuchh log Hazrat Sahl bin Sa’ad Sa’adi Radiallahu Anhu ke paas aaye jinhein RasoolAllah ﷺ ke mimbar ke mutalliq shak tha ke wo kisi lakdi se tayar hua tha? Unhone iski baabat Hazrat Sahl R.A se daryaft kiya to unhone farmaya: Allah ki qasam! Mujhe khoob pahchan hai ke wo kis se tayar hua tha. Maine usey pahle din bhi dekha jab usey tayar kar ke rakha gaya tha aur us waqt bhi dekha jab us par pahle din RasoolAllah ﷺ tashreef farma huye. Waqia ye hai ke RasoolAllah ﷺ ne ek ansari aurat ki taraf paigam bheja, jiska naam Hazrat Sahl R.A ne liya tha lekin main usey bhul gaya hoon: “Tum apne budhi ghulam ko kaho wo mere liye lakdiyon ka ek mimbar bana de taake main jab logo se mukhatib hoon to us par baitha karu.” Chunanche us aurat ne apne ghulam ko ye hukm diya to wo gaba jangal ke jhao se (mimbar) tayar kar ke uske paas le aaya. Usne wo RasoolAllah ﷺ ki khidmat mein bhej diya. Aapne hukm diya ke isey us jagah par rakh diya jaye. Phir maine dekha ke RasoolAllah ﷺ ne us par Namaz padhna shuru ki, takbeer-e-tahreema us par kahi, phir Aapne ruk’u bhi usi par kiya. Phir ulte paaon niche utar aaye aur mimbar ki jad mein sajda kiya. Phir waapas mimbar par aa gaye. Jab Aap Namaz se faarig huye to logo ki taraf mutawajja ho kar farmaya: “Logo! Maine ye sab kuchh isliye kiya hai taake tum meri iqteda karo aur meri Namaz sikh lo.”

[918] Hazrat Jaabir bin Abdullah R.A se riwayat hai, unhone farmaya ke masjid mein ek khajoor ka tana tha jis par tek laga kar Nabi ﷺ khade hote the. Jab Aap ke liye mimbar rakha gaya to hamne us taney se das maah ki haamla oontni ke balbalane jaisi aawaaz suni. Aakhirkaar Nabi ﷺ mimbar se utre aur us taney par apne dast mubarak rakha.

[919] Hazrat Abdullah bin Umar Radiallahu Anhu se riwayat hai, Unhone kaha ke maine Nabi ﷺ se suna, jab ke Aap mimbar par khutba de rahe the: “Jo shakhs jumu’ah ke liye aaye wo ghusl jarur kare.”
 

Baab: 27- Khade Ho Kar Khutba Dena

Hazrat Anas Radiallahu Anhu bayan karte hain ke ek martaba Nabi ﷺ khade ho kar khutba de rahe the.

[920] Hazrat Abdullah bin Umar Radiallahu Anhu se riwayat hai, Unhone kaha ke Nabi ﷺ khade ho kar khutba diya karte the, darmiyan mein kuchh der baith jate phir khade ho jate the jaisa ke tum ab karte ho.
 

Baab: 28- Khutbe Ke Waqt Imam Aur Hazireen Ka Ek Doosre Ki Taraf Munh Karna

[921] Hazrat Abu Sa’eed Khudri Radiallahu Anhu se riwayat hai, Unhone kaha ke Nabi ﷺ ek din mimbar par tashreef farma huye to hum Aapke ird gird baith gaye.
 

Baab: 29- Khutbe Mein Hamd-o-Sana Ke Baad Amma Ba’ad Kahna

[922] Hazrat Asma’ bint Abi Bakr Radiallahu Anha se riwayat hai, Unhone farmaya ke main Hazrat Aa’isha Radiallahu Anha ke paas aayi jab ke log Namaz padh rahe the. Maine daryaft kiya ke logo ko kya ho gaya hai? Hazrat Aa’isha Radiallahu Anha ne apne sar ke saath aasmaan ki taraf ishara farmaya. Maine arz kiya: Koi nishani hai? To unhone apne sar se ishara kiya ke haan. Wo (Hazrat Asma’ Radiallahu Anha) kahti hain ke phir RasoolAllah ﷺ ne itni tawalat ki ke mujh par gashi taari hone lagi. Mere pahloo mein paani ka ek mashkizah tha, maine usey khola aur ussey paani le kar apne sar par daalne lagi. Phir RasoolAllah ﷺ jab Namaz se faarig huye to sooraj raushan ho chuka tha. Uske baad Aapne khutba diya. Usmein Allah ki hamd-o-sana bayan ki jiska wo mustahiq hai, phir “amma ba’ad” kaha. Wo (Hazrat Asma’ Radiallahu Anha) kahti hain ke ansaar ki kuchh auraton ne shor karna shuru kiya to main unhein khamosh karane ke liye unki taraf mutawajjah huyi. Is asna mein maine Hazrat Aa’isha Radiallahu Anha se daryaft kiya ke RasoolAllah ﷺ ne kya farmaya hai? Hazrat Aa’isha Radiallahu Anha ne kaha ke RasoolAllah ﷺ ne farmaya: “Koi chiz aisi nahi hai jo mujhe na dikhayi gayi ho. Maine usey aaj apni isi jagah se dekh liya hai hatta ke maine jannat aur dozakh ko bhi dekh liya. Aur meri taraf ye wahi ki gayi ke tumhara masih dajjal ke fitne ki tarah ya uske qarib qarib qabro mein imtehaan liya jayega, chunanche tum mein se (har) ek ke paas farishta aayega aur us (har ek) se puchha jayega ke is “shakhsiyat” ke mutalliq tum kya jante ho? Jo shakhs imaan ya yaqeen wala hoga to wo kahega ke ye Allah ke Rasool Hazrat Muhammad ﷺ hain jo hamare paas hidayat ki baatein aur khuli daleelein le kar aaye. Hum Un par imaan laye, Unki da’awat ko qubul kiya, nez Unki pairwi aur tasdeeq ki. Phir us shakhs se kaha jayega ke tu itminaan-o-sukoon se so ja. Hum jante the ke tu yaqeen-o-imaan wala tha. Aur jo shakhs munafiqat ya shak rakhne wala hoga. Ussey kaha jayega ke tu is shakhs ke mutalliq kya ma’aloomat rakhta hai? To wo kahega ke main to kuchh nahi janta. Logo se ek baat sunta tha to main bhi waise hi kah deta tha.”
Raawi kahte hain ke qabr mein munafiqon par sakht ajaab ke baare meinjo kuchh kaha wo mujhe yaad nahi raha.

[923] Hazrat Umroo bin Tagallub R.A se riwayat hai ke RasoolAllah ﷺ ke paas kuchh maal ya koi aur chiz layi gayi jise Aapne taqseem farma diya lekin Aapne kuchh logo ko diya aur kuchh ko na diya. Phir Aapko ittela mili ke jinko Aapne nahi diya wo nakhush hain. Aapne Allah ki hamd-o-sana ke baad farmaya: “Amma ba’ad! Allah ki qasam! Main kisi ko deta hu aur kisi ko nahi deta lekin jise chhod deta hu wo mere najdik us shakhs se jyada aziz hota hai jise deta hu, neez kuchh logo ko isliye deta hu ke unmein besabri aur baukhlahat dekhta hu aur kuchh ko unki ser chashmi aur bhalayi ki wajah se chhod deta hu jo Allah ne unke dilo mein paida ki hai. Umroo bin Tagallub bhi unhi mein se hain.” Unka bayan hai ke Allah ki qasam! Main ye nahi chahta ke RasoolAllah ﷺ ke us kalme ke ewaz mujhe surkh oont milein.

[924] Hazrat A’aisha R.A se riwayat hai ke RasoolAllah ﷺ ek martaba aadhi raat ke waqt ghar se nikle to Masjid mein aa kar Namaz padhi. Kuchh logo ne bhi Aapke saath Namaz adaa ki. Subah ke waqt log baatein karne lage to doosre roj unse bhi jyada log jama ho gaye aur Unhone bhi RasoolAllah ﷺ ke hamraah Namaz adaa ki. Subah ko logo ne ek doosre se bayan kiya to teesri raat unse bhi jyada log ikatthe ho gaye, chunanche RasoolAllah ﷺ tashreef laye to logo ne Aapke saath Namaz adaa ki. Phir jab chauthi raat huyi to log is qadr jama huye ke Masjid mein gunjaish na rahi. RasoolAllah ﷺ Namaz-e-fazr ke liye baahar tashreef laye. Jab fazr ki Namaz se faarig huye to logo ki taraf tawajjah farmayi. Tashah-hud , yaani khutba padhte huye farmaya: “Amma ba’ad! Beshak tumhara ijtema’a mujhse makhfi na tha lekin mujhe khauf hua ke mubada tum par farz ho jaye to phir tum uske adaa karne se aazij ho jaoge.” 

[925] Hazrat Abu Hameed Sa’adi R.A se riwayat hai ke RasoolAllah ﷺ ek raat Namaz ke baad khade ho gaye aur Allah Ta’ala ki aisi Hamd-o-Sana bayan ki jo shayaan-e-shaan thi. Phir farmaya: Amma ba’ad! 

[926] Hazrat Musawwar bin Mukhrama R.A se riwayat hai, Unhone farmaya ke ek martaba RasoolAllah ﷺ khade huye, jab Aapne tashah-hud , yaani khutba padha to maine Aapko “Amma ba’ad” kahte suna.

[927] Hazrat Ibne Abbas R.A se riwayat hai, Unhone farmaya ke Nabi ﷺ mimbar par tashreef farma huye aur ye Aapki aakhri nashist thi jismein Aap shareek huye. Aap apni shaano par badi chaadar daale huye sar par chikni patti bandhe huye the. Aapne Allah ki Hamd-o-sana ke baad farmaya: “Logo mere qareeb ho jao.” Chunanche log Aapke qareeb jama ho gaye to Aapne farmaya: “Amma ba’ad! Deegar log to badhte jayenge magar qabila ansaar kam hota jayega, lihaza ummate Muhammad Sallallhu Alaihi Wasallam mein se jo shakhs kisi bhi shakl mein hukumat kare jiski wajah se doosro ko nafa’a ya nuqsaan pahuchane ka ikhteyaar rakhta ho to usey chahiye ke ansaar ke nekokaaro ki neki qubool kare aur khataa kaaro ki lagzishon se dargujar kare.”
Baab: 30- Jumu’e Ke Din Do Khutbo Ke Darmiyan Baithne Ka Bayaan

[928] Hazrat Abdullah bin Umar R.A se riwayat hai, Unhone farmaya ke Nabi ﷺ do khutbe dete aur unke darmiyan baithte the.
Baab: 31- Jumu’e Ke Din Khutba Bagaur Sunna

[929] Hazrat Abu Hurairah R.A se riwayat hai, Unhone kaha ke Nabi ﷺ ne farmaya: “jab jumu’e ka din hota hai to farishte Masjid ke darwaje par khade ho jate hain, pahle aur uske baad aane walo ke sawab ko likhte rahte hain. Subah sawere aane wale ko oont ki qurbani dene wale ki tarah, uske baad gaay zibah karne ki misal, phir mendha qurbani karne wale ki tarah, uske baad murgi aur uske baad anda Allah ki raah mein dene ka sawab milta hai lekin jab imam khutbe ke liye bar-aamad hota hai to farishte apne dafatar lapet kar zikr-e-Ilaahi sunne mein masruf ho jate hain.”
 

Baab: 32- Dauran-e-Khutba Mein Agar Imam Kisi Ko Aata Dekhe To Usey Do Rak’at Adaa Karne Ka Hukm De

[930] Hazrat Zaabir bin Abdullah R.A se riwayat hai, Unhone farmaya ke jumu’ah ke din ek shakhs us waqt aaya jab Nabi ﷺ logo se khitab farma rahe the. Aapne puchha: “Aye fulan! Kya tune Namaz padhi hai?” Usne arz kiya: nahi. Aapne farmaya: “khade ho kar Namaz adaa karo.”
 

Baab: 33- Agar Koi Dauran-e-Khutba Mein Aaye To Usey Chahiye Ke Halki Fulki Do Rak’atein Padh Le

[931] Hazrat Zaabir bin Abdullah R.A se riwayat hai, Unhone farmaya ke jumu’ah ke din ek shakhs us waqt aaya jab Nabi ﷺ khutba irshad farma rahe the. Aapne usse puchha: “Kya tune Namaz padhi hai?” usne jawab diya nahi. To Aapne farmaya: “(Khade ho kar) do rak’atein padho.”
 

Baab: 34- Khutbe Mein Dono Haatho Ka Uthana

[932] Hazrat Anas R.A se riwayat hai, Unhone farmaya ke jumu’ah ke din Nabi ﷺ khutba de rahe the ke us asna mein achanak ek aadmi uth khada hua aur usne arz kiya: Allah ke Rasool! Maal maweshi aur bakriyan halaak ho gaye. Allah Ta’ala se dua kijiye ke hum par baarish barsaye, chunanche Aapne dono haath faila kar dua farmayi.
 

Baab: 35- Khutba-e-Jumu’ah Ke Dauraan Mein Baarish Ke Liye Dua Karna

[933] Hazrat Anas bin Maalik R.A se riwayat hai, Unhone farmaya ke Nabi ﷺ ke zamane mein ek martaba log qahat mein mubtila huye. Darees asna Nabi ﷺ jumu’ah ke din khutba irshaad farma rahe the ke ek a’raabi ne khade ho kar arz kiya: Allah ke Rasool! Maal talf ho gaya aur bachche bhooko marne lage, Aap Allah se hamare liye dua farmaiye. Aapne dua ke liye apne dono haath uthaye aur us waqt hamein aasman par abr ka ek tukda bhi nazar nahi aa raha tha magar us jaat ki qasam jiske haath mein meri jaan hai! Aap apne haatho ko neeche bhi na kar paye the ke pahadon jaisa baadal ghir aaya. Phir Aap mimbar se bhi na utre the ke maine Aapki daarhi mubarak par baarish ke qatron ko tapakte dekha. Us din khoob baarish huyi, aur doosre teesre din bhi phir chauthe din bhi yahan tak ke doosre jumu’e tak ye silsila jaari raha. Uske baad wahi a’raabi ya koi doosra shakhs khada hua aur arz karne laga: Allah ke Rasool! Makanat gir gaye aur maal garq ho gaya, isliye Aap Allah se hamare liye dua karein, chunanche Aapne (dono) haath utha kar farmaya: “Aye Allah! Hamare aas paas baarish barsa magar ham par na barsa.” Phir Aap us waqt abr ke jis tukde ki taraf ishara farmate wo hat jata, aakhirkaar madina taalaab ki tarah ho gaya aur waadiye qinaat mahina bhar khoob bahti rahi phir jis taraf se bhi koi shakhs aata wo baarish ki kasrat bayan karta tha.
Baab: 36- Jumu’e Ke Din Dauran-e-Khutba Mein Khamoshi Ikhteyaar Karna

Jab koi dauran-e-khutba apne saathi ko khamoshi ikhteyaar karne ke mutalliq kahta hai to yaqinan wo lagv baat karta hai. Hazrat Salmaan R.A Nabi ﷺ se riwayat karte huye kahte hain ke Aapne farmaya: “Jab imam guftagu karta hai tab wo khamoshi ikhteyaar kare.”

[934] Hazrat Abu Hurairah R.A se riwayat hai ke RasoolAllah ﷺ ne farmaya: “Agar tune dauran-e-khutba mein apne saathi se kah diya ke khamosh rah, to tune lagv aur behuda baat ki.”
 

Baab: 37- Us Ghadi Ka Bayaan Jo Jumu’e Ke Din Hoti Hai

[935] Hazrat Abu Hurairah R.A se riwayat hai ke RasoolAllah ﷺ ne jumu’ah ke din dauran-e-wa’j farmaya: “Ismein ek aisi ghadi hai ke agar thik us ghadi mein banda-e-muslim khada ho kar Namaz padhe aur Allah Ta’ala se koi chiz maange to Allah Ta’ala usko wo chiz jarur ataa karta hai.” Uar Aapne apne haath se ishara karke bataya ke wo ghadi thodi der ke liye aati hai.
 

Baab: 38- Agar Namaz-e-Jumu’ah Mein Kuchh Log Imam Ko Chhod Kar Chale Jayein To Imam Aur Baaqi Maandah Namaziyon Ki Namaz Sahih Hogi

[936] ] Hazrat Zaabir bin Abdullah R.A se riwayat hai, Unhone farmaya ke hum Nabi ﷺ ke hamraah Namaz padh rahe the ke achanak ek tijaarati qaafla aaya jinke saath oonto par galla lada hua tha. Loh us qaafle ki taraf daud pade hatta ke Nabi ﷺ ke hamraah sirf baarah aadmi rah gaye. Is par ye Aayat naazil huyi: “Aur jab wo (log) tijaarat ke maal ya khel kood ka saamaan dekhte hain to Aapko khada chhod kar uski taraf daud jate hain.”
 

Baab: 39- Jumu’e Ke Baad Aur Ussey Pahle Sunnatein Padhna

[937] Hazrat Abdullah bin Umar R.A se riwayat hai ke RasoolAllah ﷺ zuhar se pahle do raka’tein, nez maghrib ke baad apne ghar mein do raka’tein aur Namaz-e-isha ke baad do raka’tein padhte the aur jumu’ah ke baad do raka’tein jab ghar wapas hote tab padha karte the.
 

Baab: 40- Irshaad-e-Baari Ta’ala Hai Ke “Jab Namaz Puri Ho Jaye To Jameen Mein Faiyl Jao Aur Allah Ka Fazal Talaash Karo.”

[938] Hazrat Sahl bin Sa’ad Sa’adi R.A se riwayat hai, Unhone farmaya ke hammein ek aurat thi jisne chhoti si nahar ke kinare apne khet mein chukandar kaasht kar rakhe. Jab jumu’ah ka din hota to chukandar ke chand paude jaro se kheench laati aur unhein handya mein daal kar pakaati. Uske upar mutthi bhar jau ka aata daalti jo usne pees kar rakha hua tha. Tayar hone ke baad wo chukandar(zayke mein) yun lagte jis tarah haddi par laga gosht hota hai. Jab hum Namaz-e-jumu’ah se faarig hote to us aurat ke paas aa kar usey salaam karte aur wo tayar shuda khana hamare paas laa kar rakh deti thi to hum usey tanawul karte the, chunanche hamlogo ko uske us khane ki wajah se jumu’ah ke din ki tamanna hoti thi.

[939] Hazrat Sahl bin Sa’ad R.A hi se riwayat hai, wo majkurah hadees ke saath ye bhi farmate the ke hum Namaz-e-jumu’ah ke baad hi dopahar ka khana tanawul karte aur kilulah karte the.
 

Baab: 41- Jumu’e Ke Baad Kilulah Karna

[940] Hazrat Anas R.A se riwayat hai,farmate hain ke hum jumu’ah ki Nmaz jaldi adaa kar lete, phir (Faragat ke baad) kilulah karte the.

[941] Hazrat Sahl bin Sa’ad R.A hi se riwayat hai, Unhone farmaya ke hamlog Nabi ﷺ ke hamraah Namaz-e-jumu’ah padhte the phir hamara kilulah hota tha.

 
 

Post a Comment